نقش فناوری رایانش ابری در آینده وب، موبایل و اینترنت اشیاء

575

سخنرانی علی کاظمی (مدیر عامل شرکت سیگما) در خصوص نقش فناوری رایانش ابری در آینده وب، موبایل و اینترنت اشیاء

pixel