نطق اعلمی: کلکسیون 200 نفره ای که بر مقدرات کشور حاکمند

1,384

من این وضعیت و روند را ناشی از تفکر و عملکرد مستقیم و یا غیرمستقیم کلکسیونی از شخصیتهایی می دانم که تعداد آنان کمتر از (۲۰۰) نفر می باشد. اما از ابتدای انقلاب تاکنون قدرت را در انحصار خود گرفته و اجازه اینکه در میان نخبگان جامعه به گردش درآید را نمی دهند. اشخاص مزبور خود را سنگ محک حق و ناحق دانسته و جامعه را از منظر خود به دو بخش سیاه و سفید تقسیم کرده اند

علی

علی

3 سال پیش
زنده باد حامی ملت