کمپ بانوان مرهم موسسه سیمای سبز رهایی

688

گزارشی از کمپ بانوان مرهم موسسه کاهش آسیب سیمای سبز رهایی و خدماتی که به زنان معتاد برای قطع مصرف مواد داده می شود. که توسط شبکه دو صدا و سیما ج ا ایران تهیه شد. حبیب بهرامی مدیرعامل موسسه سیمای سبز رهایی و سپیده علیزاده کارشناس ارشد روانشناسی، مدیر داخلی این کمپ می باشد.