آموزش زبان انگلیسی کودکان با شعر-درس سوم

426
در این مجموعه سعی شده به تدریس زبان انگلیسی با استفاده از شعر پرداخته شود. این آموزش برای کودکان مناسب است فایلهای آموزشی از کتاب Let's Go ویرایش سوم برداشته شده است.
pixel