چرا در غرب، دهان زنان را می‌بستند؟

636
در غرب، زن به عنوان تهدیدی برای نظام اجتماعی تلقی می‌شد. تا جایی که آنها از وسایلی نظیر دهان‌بند برای جلوگیری از حرف زدن زنان استفاده می‌کردند!
pixel