رفع ارور E21 در لباسشویی بوش

368

یکی از رایج ترین ارورها در ماشین لباسشویی بوش ارور یا خطای E21 میباشد که یکی از روشهای رفع آن در ویدئو مشاهده میگردد. ....