شخم زنی فوق عمیق

82
شخم زنی فوق عمیق ،با این عمق و این کیفیت چه کاربردی دارد؟ آیا این نوع شخم مفید است یا خیر؟ این شخم با بافت زنده خاک چه میکند ؟
pixel