آشنایی با امید نوری پور نماینده در مجلس آلمان

458
امید نوری پور نماینده در مجلس آلمان است. او 41 سال دارد و برای حزب سبز ها فعالیت می کند. آقای نوری پور در سال 1988 به عنوان پناهجو به آلمان آمده است. همکار ما بامداد اسماعیلی برای نوشیدن چای با او در مجلس آلمان در برلین قرار گذاشت.
pixel