حاشیه های سفر حسن روحانی به سازمان ملل و سخنرانی در مجمع عمومی + بخش خبری 2030

557

حاشیه های سفر حسن روحانی به سازمان ملل و سخنرانی در مجمع عمومی+ بخش خبری 2030 - شبکه تصویری ایرانیان

پیام جدید
پیام جدید 167 دنبال کننده