(سگ های نگهبان:سگ های نگهبان و نجات بچه گربه)

17,094

این مجموعه بر روی یک پسر به نام رایدر تمرکز دارد که یک بسته جستجوگر و نجات سگ شناخته شده به عنوان گشت زنی PAW را هدایت می کند. آنها با هم در مأموریت هایی برای محافظت از ساحل جزیره ماجراجویی خلیج کار می کنند. هر سگ دارای مهارت خاصی است که بر اساس یک حرفه زندگی واقعی مانند یک آتش نشان، یک افسر پلیس و یک خلبان است. آنها همه در سگ ها هستند که می توانند در صورت لزوم به وسایل سفارشی تبدیل شوند. (سال تولید:2013 تا 2019)

Cartoon_2
Cartoon_2 20 دنبال کننده