غربالگری داروهای جدید با استفاده از بیوانفورماتیک

246

غربالگری داروهای جدید بر اساس تشابه ساختار و با استفاده از سرورهای بیوانفورماتیکی، شاهده و دریافت ویدئو های آموزشی بیوتکنولوژی-بیوانفورماتیک در www.zistfile.ir و @bioinformatics20 تراریخته، ترانسژن، ترانسژنیک، دالی، گیاهان تراریخته، مضرات گیاهان تراریخته، مهندسی ژنتیک، بیوتکنولوژی، کلونینگ، ژنتیک، اصلاح نژاد، محصولات تراریخته، کارتاهنا، کریسپر، زیست شناسی، زیست فایل، زیست، انتقال ژن، کلونینگ، شبیه سازی، شبیه سازی انسان، خطرات کلونینگ، دارو، غربالگری دارو، طراحی دارو، نرم افزار طراحی دارو، آموزش طراحی دارو،