باهمستان میزبان یک استاد خوشنویسی

4,545

باهمستان میزبان یک استاد خوشنویسی بود.- استاد علی شیرازی خوشنویس مطرح کشورمان میهمان علیرضا سعیدی بود.