مراقبه فراوانی

903

با گوش دادن مکرر به این مراقبه تاثیرگذار و تکرار عبارات تاکیدی موجود در آن باورهای خود نسبت به فراوانی را تغییر داده و ثروت و فراوانی را به زندگی خود جذب کنید.

راز عاشقی 10 دنبال کننده
pixel