منطق حمایت از کالای ایرانی چیست؟ آیا جهانی شدن یک فرصت است؟

1,920

حال که "سیاست حمایت گرایی از تولید داخلی " مبنای عمل سران دهکده جهانی است، چرا جمهوری اسلامی ساده لوحانه از سیاستهای "حمایت از تولید کالای ایرانی" دست بردارد و بازیچه شعارهای توخالی جهانی شدن شود!

amirrfs

amirrfs

1 ماه پیش
چقدر طول کشید این سری!!!