۱۰ تا از بزرگترین قاتل های زنجیره ای

201

منابع: http://www.biography.com http://murderpedia.org http://www.wikiwand.com http://www.nydailynews.com http://www.rollingstone.com ------------------------------------