مراسم عزاداری شام غریبان اصفهان

343

این مراسم مربوط به شب عاشورا 96/7/8 در گلستان شهدا اصفهان می باشد