صدور کارت بازرگانی - قوانین بیمه تامین اجتماعی - آرنگ

386

پس از پایان دوره اهمیت تامین اجتماعی ، قوانین نظارتی بیمه تامین اجتماعی ، چگونگی تنظیم لیست جاری کارفرمایان ، ارایه خدمات از سازمان تامین اجتماعی به بیمه شده ، شرایط افراد تحت تکفل بیمه شده و… آشنا می شوید.