آیین پایانی اولین دوره «جایزه داستان تهران»

303

سخنرانی علی خدایی رییس هیات داوران اولین دوره «جایزه داستان تهران»