حتما ببینید!!مصاحبه با حسابداران موفق

1,528
حتما ببینید!!!! آنچه مکرر اشاره کردیم که ،لزوما رشته تحصیلی نمیتواند مسبب کار شود حال میگوئیم لزوما برای اشتغال اتمام دوره هم نیاز نیست.گاهی و تنها مثل این مورد حین آموزش هم شغل فراهم میشود.
pixel