طب اسلامی کتاب طب الرسول آیت الله تبریزیان جلد1 جلسه14

841

تدریس کتاب طب الرسول توسط مؤلف آن، حضرت آیت الله تبریزیان جلد اول جلسه چهاردهم isdrug.ir استفاده و بازنشر این مطالب، بدون ذکر منبع شرعاً جایز نیست.