کارت های اعتباری

224

شبکه دو- 7 آبان 95- 20:30| حکایت کارت های اعتباری ای که با عملکرد بعضی بانک ها اعتبار بانک مرکزی را زیر سوال برده است.

پایشگری
پایشگری 1 هزار دنبال کننده