لوازم زندگی آسیب دیدگان

78

امیدواریم بازسازی واحدهای مسکونی در کوتاهترین زمان انجام شود لوازم زندگی آسیب دیدگان از سیل باید سریعتر و در حد متعارف تامین شود

ژن خوک
%87
کارگردان: سعید سهیلی مدت زمان: یک ساعت و 42 دقیقه
ژن خوک