رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار

997

رعایت مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار در مناطق آزاد تجاری صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی الزامی است و سازمان تامین اجتماعی مکلف است به استناد مقاوله نامه شماره نوزده سازمان بین المللی کار ، درصورت بروز حوادث ناشی از کار، خدمات بیمه ای و درمانی به حادثه دیدگان اتباع خارجی که کشورشان عضو مقاوله نامه مذکور باشد، ارائه نماید.