آزمایش چگالی تخم مرغ

1,251
افزودن نمک باعث بالا رفتن چگالی می شود و محلول آب و نمک چگالی بیشتری از تخم مرغ دارد به همین علت تخم مرغ بر روی آب می ماند
pixel