فرزند پروری، جلوی کودکان دعوا نکنیم

311

کودکان به دلیل اینکه مرکز تعقل اشان هنوز تکامل نیافته بنابراین به صورت احساسی دعوای والدین را تفسیر می کنند. برای دیدن مطالب روانشناسی و کلیپ های دیگر به وبسایت www.nikmehrgroup.com مراجعه کنید