چرا سود سپرده های بانکی در ایران 2 رقمی است؟

35
کارشناسان معتقدند پرداخت سود 2 رقمی به سپرده های بانکی تاثیر مخربی بر حرکت نقدینگی به سوی تولید دارد.
pixel