منوی Survey در دستگاه Hi-Target جهت برداشت و پیاده سازی

2,386

برداشت. پیاده سازی نقاط. پیاده سازی لاین و آرک. پیاده سازی مسیر . پیاده سازی قوس spiral - توپوگرافی و Auto point- tilt survey - rtk

۲ سال پیش
# survey
# RTK