آموزش نرم افزار Bizagi Bpms

2,989

سفارشی سازی CaseNumber ها و همچنین آموزش سفارشی سازی نمایش ستون ها در بیزاجی با استفاده از CustomeColumns