همایش بزرگ آشنایی با چالش های ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور

124
همایش بزرگ آشنایی با چالش های ادامه تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، برای اولین بار در دانشگاه یزد توسط انجمن علمی مهندسی صنایع دانشگاه یزد برگزار گردید.
pixel