جهانگیری استاندار گلستان را بر کنار کرد!

29

جهانگیری استاندار گلستان را بر کنار کرد!

دیدیش؟
دیدیش؟ 1.4 هزار دنبال کننده