آموزش زبان بین المللی اسپرانتو به شیوه دکتر بنسون (1b)

933

شیوه جهانی اسپرانتو (به اسپرانتو: Universala Esperanto-Metodo) عنوان روش آموزشی برای تدریس زبان بین المللی اسپرانتو می باشد که در سال 1932 توسط دکتر بنسون (به اسپرانتو: D-ro Wm.S. Benson) در کتابی به همین عنوان ارائه گردید. این کتاب هم اکنون بسیار کمیاب می باشد. این ویدئو بر اساس محتویات این کتاب ارائه گردیده و فرصت استفاده از روش دکتر بنسون را بطور رایگان برای همگان مهیا می سازد.

اسپرانتو
اسپرانتو 63 دنبال کننده