راه آهن محور توسعه - قسمت دوم

338

پخش ویژه برنامه اولین روز از ششمین نمایشگاه بین المللی ریلی ،صنایع ،تجهیزات و خدمات وابسته با عنوان "راه آهن محور توسعه"