تیم مشاور تحصیلی مناطق محروم

36
رفیق من... ما ایمان داریم که تو روياهاتو همین نزديکيا قراره بسازي ! چرا که تو دقیقا همونجایی هستی که باید باشی روياهاتو دنبال کن...اونا مسيرو ميدونن. لحظه هاتو سفت بغل کنو ازشون فرصت بساز ! از دست دادن چیزی که دنبالش نميگردي خیلی ساده است پس دنبال کلافی که بهم بافتی بدو ! چرا که فاصله ی بین تو و اهدافت يک کلمه ی پنج حرفيه... "اراده" ! این فاصله رو پر کن ! که هر ناممکنی ممکنه ، به شرط خواستن ! باور کن میتونی... حرکت کن... شروع کن...
pixel