گفتار 69 ” آدمی هرچه میکند در حق خود میکند “

49
طرح چند بحث و دو سه قصه شیرین
مهمانخانه ماه نو
%80
کارگردان: تاکفومی تسوتسویی مدت زمان: یک ساعت و 29 دقیقه
مهمانخانه ماه نو
pixel