به دیگران کمک کنیم

5
اطرافیانمان را ببینیم و دوست داشته باشیم، اگر میتوانیم کمک کنیم و حال همدیگر را خوب کنیم.
pixel