آموزش ریاضی 2 دوم دبیرستان - جلسه 12- وارون رابطه

1,088

مفهوم وارون یک رابطه، روش رسم وارون یک رابطه، به دست آوردن وارون روابط با استفاده از مفهوم تقارن در نرم افزار جئوجبرا ،تابعِ وارون پذیر - بخش سوم از فصل دوم کتاب (صفحات 41 تا 43 کتاب) - مهدی مفیدی احمدی - epmath.ir.

آموزش ریاضی
آموزش ریاضی 284 دنبال کننده