عید غدیر خم مبارک /امیرالمومنین علی (ع) : هریک از شما طعام برای عید غدیر بدهید..

205
عید غدیر خم مبارک / امیرالمومنین علی (ع) : هریک از شما طعام برای عید غدیر بدهید.../صلوات بر محمد وال
pixel