آموزش حرکت تیروکمان (bow and arrow)

724

. آموزش حرکت تیروکمان (bow and arrow) توسط استاد سیروان قصیری