نهاد، خود و فراخود از منظر فروید

364

در یک ویدئوی کوتاه ببینیم که منظور فروید از نهاد، خود و فراخود چه بوده است.