پشت صحنه برنامه تابستان داغ |۹۸,۵.۹| بخش اول

45

پشت صحنه برنامه تابستان داغ با موضوع برنامه های تابستانه برای استعدادهای درخشان، در گفت وگو با : دکتر فاطمه مهاجرانی (معاون وزیر اموزش و پرورش)