اهواز

225

خون بر گلوله پیروز است، همانطور که بر شمشیر پیروز شد ملت ایران مانند گذشته بر همه ی دشمنی ها فائق خواهدآمد #اهواز_جان_ایران