کولدوکوسکوپی حین عمل ازراه مجرای کیسه صفرا

1,161
1,161 بازدید
اشتراک گذاری
کولدوکوسکوپی حین کولانژیوگرافی می تواند برای درمان بیماری نقص پُر کردن (Filling Defect) مجرای صفرا که ممکن است ناشی از وجود سنگ مجاری صفراوی، تنگی مجرا، وجود تومور و یا پولیپ در مجرا باشد مورد استفاده قرار گیرد.
pixel