چکیده سخنان داتیس خواجه‌ئیان در اولین جلسه نشست گفتمان بازی

147

نشست گفتمان بازی با موضوع «جایگاه و اقتصاد رسانه‌های تخصصی بازی‌های ویدیویی در ایران»

pixel