کیفیت مراقبت را افزایش دهیم. قسمت ششم - ملاقات پربار

165
خانم تیپا اسنو در این ویدیو به ما می آموزد که چگونه با بیماری که باور دارد دیگران اشیا او را می دزدند رفتار کنیم. چرا نباید به بیمار قول بدهیم که هرگز او را به خانه سالمندان نخواهیم برد؟ اگر بیمار از شما درخواست می کند او را به منزل خودش ببرید، در حقیقت به چه می اندیشد؟ و در نهایت، چگونه ملاقات با بیمار را به یک برخورد مطلوب تبدیل کنیم؟
pixel