فرآیند 2 - تحلیل Gigabyte

124

در قسمت دوم از برنامه فرآیند قرعه به نام برند گیگابایت افتاد و به تحلیل فعالیت های این برند در سال های اخیر پرداختیم. همچنین دفتر گیگابایت به پرسش های فرآیند به صورت رسمی پاسخ دادند که در خلال برنامه می توانید پرسش و پاسخ ها را بشنوید. شدیدا منتظر قسمت سوم برنامه باشید که قراره مسائل مهمی در مورد یک برند داخلی مطرح بشه!

فرآیند
فرآیند 2 دنبال کننده