اموزش virtualizor – قسمت سوم – اضافه کردن هارد به virtu

806
https://hosthey.ir/blog/virtualizor-tutorial-3-add-storage.html در قسمت سوم میپردازیم به چگونگی اضافه کردن هارد به virtualizor. نحوه پارتیشن بندی ما به صورت استاندارد بوده وبرای اضافه کردن هارد به virtualizor نیازمند رعایت نحوه صحیح اضافه کردن میباشد. در این جلسه به طور کامل آشنا خواهید شد که چگونه هاردی از نوع standard رو به virtualizor از قسمت add storage اضافه کنید.
pixel