آموزش حسابداری و استخدام _جسارت شرط لازم برای اشتغال

172

در این کلیپ با فردی مصاحبه می شود که توانست قبل از اتمام دوره حسابداری خود دو کار حسابداری را همزمان پیدا کند و به نکته خیلی مهمی اشاره می کند حتما حتما ببینید!!!