هنرنمایی با کاغذباطله و نقش طبیعت روی چرم

62

هنرمند سوئدی در کارگاهش با استفاده از کاغذ، آثار منحصر به فردی می سازد و به این ترتیب به کتاب هایی که مورد استفاده قرار نمی گیرند، جان تازه ای می بخشد. گاهی جمله یا عبارتی که برای هدیه داخل کتاب نوشته شده برای این هنرمند الهام بخش است