شرکت نرم افزاری پروشا (اپلیکیشن POS)

2,129

با توجه به سرعت تغییرات بازار و جایگزینی روشهای مدرن با شیوههای سنتی فروش و همچنین رشد تکنولوژی در حوزه ارائه سرویس و خدمات آنلاین در کشور، با موج جدیدی از تمایلات و اعتماد روز افزون مخاطبان به استفاده از اپلیکیشن های آنلاین جهت تامین نیازهای خود مواجه هستیم،که این امر داشتن ابزارهای آنلاین جهت ارتبا ط با مشتری را جزو الینفک بهبود عملکرد و بهینه سازی فرآیند فروش شرکت می سازد www.proshasoft.com تماس : ۰۲۱۲۲۸۸۴۷۱۵ ۰۲۱۲۲۸۸۴۷۱۶ ۰۲۱۲۲۸۴۳۹۵۸ ۰۲۱۲۲۸۶۴۲۵۱