تدریس ثابت یونش اسیدها و جدول غلظت‌ها - پردیس شیمی علی سلوکی

156

تدریس مبحث «ثابت یونش اسیدها و جدول غلظت‌ها» شیمی دوازدهم، بخش اول - پردیس شیمی علی سلوکی